top of page

Long Put opsjon
 

En salgsopsjon (heretter kalt en put opsjon), fungerer mye på samme måte som en kjøpsopsjon, Forskjellen er at investorer som bruker salgsopsjoner ser etter muligheter til å tjene penger om instrumentet faller til nedsiden. En put opsjon gir deg som kjøper rettigheten til å kjøpe det underliggende instrumentet/aksjen til en avtalt pris innenfor en avtalt tidsperiode. Den avtalte prisen for det underliggende instrumentet ved en innløsning av opsjonen, kalles som forklart strikeprice. Den siste datoen for å innløse opsjonen er kalt expiration date. Kjøper har da rettigheten til å innløse opsjonskontrakten med underliggende 100 andeler i instrumentet.

 

Put opsjonshandel eksempel

Etter at Per har gjort sin due dilligence, har han bestemt seg for at aksjen TMV er overpriset til dagens pris på 100 kr. Han vet også at selskapet skal ha kvartalsrapport snart, og forventer at resultatet skal være dårlig og at aksjen kommer til å synke i verdi etter at dette blir offisielt. Etter litt videre undersøkelse, finner han ut at en put opsjon er et godt alternativ. Han kan da høste profitt under denne forventede nedgangen, men også kan begrense maksimalt tap lik premiumen om han har vurdert situasjonen feil. Han bestemmer seg derfor for å handle opsjonskontrakter innenfor tidsrammen for når rapporten kommer ut. Handelen via en megler vil se slik ut:

Buy/Sell = Her velger han Buy to open for å kjøpe opsjoner for det underliggende instrumentet.

Quantity = Her velger han hvor mange opsjonskontrakter han vil handle med underliggende 100 stk andeler pr. opsjonskontrakt

Expiry = Her velger Per dato et lite stykke etter kvartalstallene, slik at han sikrer seg at han fanger den eventuelle prisbevegelsen til nedsiden. Expiry er altså når opsjonskontrakten skal gå ut og rettighetene vil forfalle.

Strike = Prisen Per ønsker å kunne selge aksjen for.

Call/Put = Her velger han Put, altså salgs opsjoner.

Price = Prisen pr. opsjonskontrakt, altså det som han syntes er akseptabelt for å betale pr. opsjonskontrakt, mer om dette under.

Videre forklaring av handel

 

Per bestemmer seg for å kjøpe 5 x put opsjonskontrakter, dette tilsvarer en posisjon lik (5stk opsjoner x 100 underliggende) 500 aksjer av underliggende instrumentet.

Jo nærmere strikeprice er den faktiske prisen på den underliggende aksjen, vil premiumen for opsjonene øke. Per tror det kan bli en ganske stor nedside om tallene blir som han har forespeilt seg, han ønsker i tillegg å kjøpe litt billigere opsjonskontrakter. Han setter dermed strikeprice et godt stykke under dagens pris, også kalt out of the money (OTM). Det vil si at det ikke vil lønne seg å innløse opsjonskontrakten med dagens prising av aksjen i forhold til strikeprice. Per legger inn en ordre med strikeprice lik 90 kr, altså 10 kr under dagens pris på aksjene.

 

DVS. at han har rettigheten men ikke obligasjonen til å selge aksjen for 90 kr uavhengig om aksjeprisen faller lavere eller står høyere innen for expiry. Det er altså utsteder som tar på seg denne risikoen og dette løftet om å kjøpe aksjen tilbake for strikeprice. For å ta på seg dette løftet får han en premium som blir betalt når handelen og kontrakten inngås. Prisen per opsjonskontrakt/premiumen har i dette oppdiktede caset blitt satt til 5 kr. Dette er prisen pr. opsjonskontrakt, som går til utstederen av opsjonen.

Totalprisen Per betaler for handelen er dermed (5 opsjonskontrakter x 100 underliggende)  x 5 kr (Premium) = 2 500 kr. Maksimalt tap han kan få på handelen er derfor dette (pluss megleravgift). Som du ser gir dermed opsjonshandel en begrenset nedsiderisk. La oss se på hva som skal til for at handelen skal gå i profitt:

 

Per har betalt 5 kr pr. opsjonskontrakt, som har en strikeprice lik 90 kr. Den underliggende prisen på aksjen ble i dette imaginære tilfellet ble satt til 100 kr når han kjøpte disse kontraktene. DVS. at han må ha en pris på den underliggende aksjen lik 85 kr for å gå i 0 på handelen. Alt under 85 kr på det underliggende instrumentet vil gi profitt, og opsjonskontrakten vil gå ITM (In The Money).

Long-Put-Options-Trading-Example-.jpg

Kilde: optionsbro.com

 

Som du ser av bildet over og som forklart tidligere, er maks tap Per kan få opsjonspremium +  meglerkurtasje.

Handelen kan i teorien gi gevinst helt ned til aksjen står i 0 kr, og han har fortjeneste fra 85 kr. Det som er viktig med slike opsjoner er å treffe på datoen (expiry), da kontrakten forfaller verdiløs om han ikke får prisnedgangen innen expiry er gått ut. Det er derfor veldig viktig at denne blir satt ut i fra forventingene om når Per tror selskapets kvartalstall og reaksjoner i aksjekurs i forhold til disse forekommer.

Resultatberegning 

 

La oss si at den underliggende prisen til opsjonskontraktene Per har kjøpt har gått til 60 kr innen expiry date har gått ut. Under viser vi hvilken profitt Per hadde fått for handelen i et slikt tilfelle:

Premium = 5 kr

Strikeprice = 90 kr

Underliggende aksjes kurs ved innløsning = 60 kr

Kontrakter = 5 (x100)

Utrekning:

Strikeprice – Underliggende - Premium = 25 kr fortjeneste pr. kontrakt.

 

Profitt:

25 kr x 500 kontrakter = 12 500 kr vil Per ha i profitt uten å regne med megleravgifter.

 

Som du ser kan salgssopsjoner og opsjoner generelt i noen tilfeller være en lukrativ og fin måte å gjøre handler på i selskaper og instrumenter. Det er også som nevnt en fin måte å redusere nedsiderisikoen ved investeringer instrumenter. Nedsiderisikoen ved kjøp av rene opsjonskontrakter er alltid begrenset til bare premiumen.

put opsjoner kontrakt put opsjon hva er kontrakt med put opsjoner kontrakt med put opsjoner

bottom of page