top of page

Cash secured puts
 

La oss si at du har funnet en aksje eller annet instrument som du er interessert i å kjøpe. Pr. i dag ligger prisen over det du kunne tenke deg å betale for aksjen. Kanskje er den teknisk overkjøpt? Prisen er for høy i forhold til det fundamentale? Det kan være mange grunner.

Du er vertfall interessert i å kjøpe aksjen når prisen er "riktig". Vanlige tradere og investorer pleier da å vente, og ha ordren klar om aksjen faller ned til "ønsket" nivå.

Men visste du at det finnes en strategi som gjør at du kan tjene penger under denne ventingen? Du trenger faktisk aldri eie denne aksjen og fortsatt tjene penger den. Men hvordan?
 

Hent gevinst mens du venter på at aksjen skal bli "riktig" priset


Her kommer "cash secured puts" inn i bildet. Denne strategien er veldig enkel men effektiv. Når du selger/utsteder en put opsjon, tar du på deg obligasjonen til å kjøpe den underliggende aksjen til en avtalt pris kalt "strikeprice". Investoren "på den andre siden" av traden, betaler deg en sum kalt "premium" for at du tar på deg denne obligasjonen.

Så tilbake til denne aksjen du ville kjøpe. La oss si du vil kjøpe Netflix, dagens prising er i dine øyne litt for høy på 658$ pr. aksje. Ut i fra dine fundamentale og tekniske vurderinger er en "fair" prising av selskapet 600$. Du selger dermed en put opsjon med en "strikeprice" på 600, og med en forfallsdato lik 30 dager. Investoren på andre siden er villig til å betale deg 5$ pr. opsjonskontrakt for dette.

Så hva skjer nå? Vi tar et par eksempler. Netflix aksjen står i 650$ etter 30 dager:

 

Den underliggende prisen har stått i ro, og har aldri komt ned til "strikeprice". Du får uansett 5$ pr. kontrakt, og må ikke kjøpe aksjen.

Netflix aksjen står i 700$ etter 30 dager:

Den underliggende prisen har bare steget, og har aldri trigget "strikeprice". Du får som i tilfellet over dine 5$ dollar og må heller ikke nå kjøpe aksjen.

Netflix aksjen står i 600$ etter 30 dager:

Den underliggende prisen har falt nok til å trigge deres avtalte "strikeprice". Du har på tatt deg plikten til å kjøpe aksjen til 650$, som det ble avtalt med kjøperen av opsjonskontrakten. Siden du fikk en premium lik 5$ for å ta på deg denne handelen, blir effektiv pris for aksjene du må kjøpe lik 645$.

cash secured puts hva er en cash secured put sikring med cash secured puts

Cash secured put option strategy strategi opsjoner

Kilde: optionchainsaw.com

Som du ser av bildet kan du få "Unlimited loss" ved å selge/utstede put opsjoner. Men om du tenker på det så hadde du uansett fått dette tapet om du hadde kjøpt aksjen via markedet og eid den under denne nedgangen. 

Så om du som nevnt over uansett hadde tenkt å kjøpe denne aksjen når den falt ned til et visst nivå, så kan du vel like så godt tjene litt penger på veien? La oss ta et tanke eksperiment:

 

Du vil kjøpe aksjen XZ, dagens prising er 120$. Du syns at 80$ er en "fair" prising og vil kjøpe aksjen for denne summen. Istedenfor å kjøpe aksjen om den faller ned til 80$, bestemmer du deg for å kjøre denne "cash secured put" strategien. 

 

Du får 5$ for å utstede put opsjonskontrakter med "strikeprice" lik 80$ og med forfallsdato lik 30 dager. Første gang du gjør handelen, står aksjen stille og er fortsatt på 120$. Andre gangen du gjør handelen, er aksjen i 130$ etter 30 dager. Tredje gangen du gjør handelen er aksjen i 100$. Du får en litt høyere premium den siste gangen du gjør handelen. Dette fordi prisen på "strikeprice" og aksjeprisen på den underliggende aksjen er så nær hverandre. Investoren på "motsatt side", betaler deg 6$ for at du selger han opsjonskontrakten. Etter 30 dager står den underliggende aksjens pris i 78$. Du måtte kjøpe den til deres avtalte "strikeprice" lik 80$. Men hva ble regnestykket totalt sett?

 

Du fikk 3 perioder med betaling, mens du ventet på at aksjen skulle komme "ned" til en "fair" prising ut i fra dine fundamentale vurderinger. Den totale "inntekten" fra disse periodene er: 5 + 5 + 6 = 16$.

 

Du betalte dermed "bare" 80 -16 = 64$ for aksjene, der dagens prising er 78$ dollar. Dette må vel være en grei pris for en aksje du allerede hadde lagt av penger for å handle på 80$?

Som du ser er det mulig å gjøre gode handler som utsteder av put opsjoner. Du kan egentlig tenke på deg selv likt som et forsikringsselskap. Du tjener penger hele veien, men om aksjekursen når en verdi som du allerede har kalkulert som akseptabel, så får du handlet aksjen til denne prisen.

 

Ved å bruke denne strategien, kan du i teorien tjene penger på en aksje over flere år, uten at du noen gang eier den. Det er i tilfeller hvor put opsjonen aldri blir utøvd, da den underliggende aksjeprisen aldri når ned til nivåene for opsjonskontrakten. Mange store investorer og institusjoner bruker denne strategien til å tilføre månedlig eller kvartalsvis avkastning (cashflow). Det kan være en lukrativ strategi, og du kan få aksjer til priser som du uansett hadde tenkt var en god pris for aksjen og selskapet.

 

Husk at du må ha pengene klar, derav "cash secured puts". Du har nemlig pålagt deg OBLIGASJONEN til å handle disse aksjene som utsteder av opsjonskontrakten. Om aksjekursen når ned til "strikeprice" innenfor deres avtalte tidshorisont (forfallsdato), må du derfor kjøpe aksjene av investoren på andre siden av handelen.

bottom of page