top of page

Long Call opsjon
 

En kjøpsopsjon (heretter kalt call opsjon), gir deg som kjøper rettigheten til å kjøpe det underliggende instrumentet/aksjen til en avtalt pris innenfor en avtalt tidsperiode. Den avtalte prisen for det underliggende instrumentet ved en innløsning av opsjonen, kalles som forklart strikeprice. Den siste datoen for å innløse opsjonen er kalt expiration date. Kjøper har da rettigheten til å innløse opsjonskontrakten med underliggende 100 andeler i instrumentet.

 

Call opsjonshandel eksempel

Etter at Per har gjort sin due dilligence, har han bestemt seg for at aksjen TMV er et godt kjøp over dagens pris på 100 kr. Han vet også at selskapet forventer nyheter i tiden framover, og forventer at disse skal være positive og at aksjen skal stige. Etter litt videre undersøkelse, finner han ut at en call opsjon er hans beste alternativ, da han kan fange oppsiden om nyhetene er positive, men også kan begrense nedsiden til premiumen ved dårlige nyheter. Han bestemmer seg derfor for å handle opsjonskontrakter innenfor tidsperspektivet han ser som realistisk at utfallet kommer. Handelen vil se slik ut:

Buy/Sell = Her velger han Buy to open for å kjøpe opsjoner for det underliggende instrumentet.

Quantity = Her velger han hvor mange opsjonskontrakter han vil handle med underliggende 100 stk andeler pr. opsjonskontrakt.

Expiry = Her velger Per datoen han ser for seg at nyhetene skal være overstått i selskapet. Expiry er altså når opsjonskontrakten skal gå ut og rettigheten vil forfalle.

Strike = Prisen Per ønsker å kunne handle aksjen på.

Call/Put = Her velger han Call, altså kjøps opsjoner.

Price = Prisen pr. opsjonskontrakt, altså det som han syntes er akseptabelt å betale pr. opsjonskontrakt, mer om dette under.

Videre forklaring av handel

 

Per bestemmer seg for å kjøpe 5 x call opsjons kontrakter, dette tilsvarer en posisjon lik (5stk opsjoner x 100 underliggende) 500 aksjer av underliggende instrumentet.

Jo nærmere strikeprice er den faktiske prisen på den underliggende aksjen, vil premiumen for opsjonene øke. Per tror det kan bli stor oppside om det blir gode nyheter, og ønsker i tillegg å kjøpe litt billigere opsjonskontrakter. Han setter dermed strike price et stykke over dagens pris. Også kalt out of the money (OTM). Det vil si at det ikke vil lønne seg å innløse opsjonskontrakten med dagens prising av aksjen i forhold til strikeprice. Per legger inn en ordre med strike price lik 110 kr, altså 10 kr over dagens pris på aksjene.

 

DVS. at han har rettigheten men ikke obligasjonen til å kjøpe aksjen for 110 kr uavhengig om aksjeprisen faller lavere eller står høyere innenfor expiry. Det er altså utsteder som tar på seg denne risikoen og dette løftet om å kjøpe aksjen tilbake for strikeprice. For å ta på seg dette løftet får han en premium som blir betalt når handelen og kontrakten inngås. Prisen per opsjonskontrakt/premiumen har i dette oppdiktede caset blitt satt til 7 kr. Dette er prisen pr. opsjonskontrakt, som går til utstederen av opsjonen.

Totalprisen Per betaler for handelen er dermed (5 opsjonskontrakter * 100 underliggende)  x 7 kr (Premium) = 3 500 kr. Maksimalt tap han kan få på handelen er derfor dette, som du ser kan opsjonshandel gi begrenset nedsiderisk. La oss se på hva som skal til for at handelen skal gå i profitt:

 

Per har betalt 7 kr pr. opsjonskontrakt, som har en strikeprice lik 110 kr. Den underliggende prisen på aksjen ble i dette imaginære tilfellet ble satt til 100 kr når han kjøpte disse kontraktene. DVS. at han må ha en pris på den underliggende aksjen lik 117 kr for å gå i 0 på handelen. Alt over 117 kr på det underliggende instrumentet vil gi profitt, og opsjonskontrakten vil gå ITM (In The Money).

Long-Call-Options-Trading-Example.jpg

Kilde: optionsbro.com

 

Som du ser av bildet over og som forklart tidligere, er maks tap Per kan få opsjonspremium +  meglerkurtasje.

Handelen har i teorien en uendelig oppside, og han har fortjeneste fra 117 kr. Det som er viktig med slike opsjoner er å treffe på datoen (expiry), da kontrakten forfaller verdiløs om han ikke får prisoppgangen innen expiry er gått ut. Det er derfor veldig viktig at denne blir satt ut i fra forventingene om når Per tror selskapets nyheter kommer.

Resultatberegning

 

La oss si at den underliggende aksjeprisen til opsjonskontraktene Per har kjøpt har gått til 143 kr innen expiry date. Under viser vi hvilken profitt Per har fått for handelen i et slikt tilfelle:

Premium = 7 kr

Strikeprice = 110

Underliggende aksjes pris ved innløsning = 143

Kontrakter = 5

Utrekning:

Underliggende – Strikeprice – Premium = 26 kr fortjeneste pr. kontrakt.

 

Profitt:

26 kr x 500 andeler = 13 000 kr vil Per ha i profitt uten å regne med megleravgifter.

 

Som du ser kan kjøpsopsjoner og opsjoner generelt i noen tilfeller være en lukrativ og fin måte å gjøre handler på i selskaper og instrumenter. Det er også som nevnt en fin måte å redusere nedsiderisikoen ved investeringer instrumenter. Nedsiderisikoen ved kjøp av rene opsjonskontrakter er alltid begrenset til bare premiumen.

call opsjoner call opsjon hva er en call opsjoner opsjoner call kontrakt med call opsjoner

bottom of page