top of page

Aksjefond
 

Et aksjefond er et fond som har investert minimum 80% av midlene i aksjer. Som eier av et aksjefond kjøper du en andel av dette fondet som sprer de totale midlene over i mange ulike aksjeposisjoner. Valget av fondet sine aksjeposisjoner blir gjort på grunnlag av hvem som styrer fondet, hvilke sektorer det skal handle aksjer i, hvilke land det skal handle aksjer i, samt andre regulatoriske regler fondet opererer etter.

 

Som regel har dermed fond et navn som tilsvarer hvilken sektor, land, eller bransje fondet skal investere i. Eksempler kan være:

  • DNB teknologi

  • KLP AksjeNorden

  • Storebrand Indeks Alle Markeder

 

Typer aksjefond

 

Aksjefond er i de fleste tilfeller aktivt forvaltede eller indeksfond.

Aktivt forvaltede fond har en aktiv fondsforvalter som gjennom egne meninger og vurderinger velger sammensetningen av verdipapirer/instrumenter som fondet skal inneha. Slike fond har ofte en litt høyere forvaltningsavgift enn indeksfond. Målet med et aktivt forvaltet fond er å skape meravkastning i forhold til fondet sin referanseindeks. Som investor av slike fond, er du på utkikk etter fond som du tror kan gjøre det bedre enn børsen generelt, eller bare gi en avkastning som ikke er korrelert med indeksene. Du bør derfor ha tro på at fondsforvalteren kan gjøre en god jobb, det kan være lurt å sjekke opp hans historiske avkastning og investeringsprofil før du gjør en investering.

Passivt forvaltede fond også kalt indeksfond prøver å kopiere den generelle utviklingen av fondets referanseindeks uten at det har en aktiv oppfølging av en forvalter. Slike fond er ofte forvaltet av maskiner, derfor er forvaltningskostnaden lavere enn for aktivt forvaltede fond. Risikoen til fondet følger den generelle risikoen i aksjemarkedene over tid. Du får rett og slett et fond som følger utviklingen lik det markedet indeksfondet opererer i. La oss si du kjøper det indeksfond med en passiv portefølje fra Norden, som investor kan du da forvente å få samme avkastning og svingninger lik børsene som opererer i Norden.

Børshandlede fond, også kalt ETF (Exchange Traded Fund), er nært beslektet med indeksfond. I vanlige verdipapirfond handler du fondsandeler direkte fra selve fondsselskapet. Dette fører til at handelen tar noen dager å gjennomføre. Siden en ETF er børsnotert, kan de kjøpes i realtid på børsen på lik linje som med aksjer. Dette gjør at du raskt kan kjøpe og selge dine andeler i fondet. ETF-er krever på lik linje som med andre fond et forvaltningshonorar, men har i mange tilfeller en systematisk investeringsstrategi og har dermed en gjennomsnittlig lavere avgift enn aktivt forvaltede fond. Det finnes langt flere ETF-er en fond.  Disse med mange forskjellige investeringsstrategier, som dermed gir et bredt utvalg for deg som investor. Dessverre er mange av disse fondene lansert eller investert i amerikanske og globale aksjer, og kan dermed bare handles gjennom en Aksje og fonds-konto eller en investeringskonto Zero.

ETF

Forskjeller på typene

 

Kundene i aktivt forvaltede fond betaler som du ser over et vesentlig høyrere forvaltningshonorar enn indeksfond. Forskning på forvaltning av aksjer i internasjonale markeder, har vist at kostnadsfordelen med indeksfond er større enn den ekstra avkastningen som har blitt realisert i aktive aksjefond. Indeksfond har derfor vært den enkleste måten for en investor å få en billig og god eksponering mot et aksjemarked som har levert ekstremt god avkastning de siste 20 årene.

Det er nok en grunn for at store kjente investorer som blant annet Warren Buffet har gått ut og anbefalt de aller fleste investorer å gå for investeringer i globale indeksfond. Det har vertfall vist seg å gi en god historisk avkastning om du ønsker å ha en langtidseksponering mot aksjemarkedene.

Aktive aksjefond kan imidlertid gi bedre avkastning i kortere tidsaspekter, og innen for visse sektorer. Om du som investor har gjort din analyse og har inntrykk av at du har mer informasjon en hva resten av markedet sitter på, kan investeringer i slike fond gi veldig god avkastning. Om du i tillegg har tillit til den aktuelle aktive fondsforvalterens egenskaper til å skape ekstra avkastning, kan slike avgjørelser være lukrative.

Du må ikke betale gevinstbeskatning før du selger fondsandelene dine i et aksjefond. Om du i tillegg har gjort investeringen på en ASK, vil det ikke bli utløst gevinstbeskatning før du tar ut midlene fra kontoen. Du får også skjermingsfradrag på gevinsten av aksjefond, som innebærer at en del av avkastningen blir "skjermet" for beskatning hvert år du eier andelene i fondet.

Tap er også fradragsberettiget, som betyr at du kan selge fondet med tap og at tapet kan trekkes fra på skatten.

aksjefond aktivt aksjefond etf forvaltede fond passive fond aksjefond fond

bottom of page